รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : จำนวน 2 โครงการ
ประเภทประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
แหล่งข้อมูล : ภายในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รูปภาพประกอบ
  • ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566