รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคฏนโลยีอุตสาหกรรม
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : คณะเทคฏนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประเภทประชาสัมพันธ์ : วารสารวิชาการ
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคฏนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชhttp://techno2.nstru.ac.th/techno2022/
รูปภาพประกอบ
  • ขั้นตอนการลงบทความวารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม