รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : ส่งบทความ
ประเภทประชาสัมพันธ์ : วารสารวิชาการ
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/rmutk