รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ขอประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารเกษตรรำไพ
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : ฉบับปฐมฤกษ์
ประเภทประชาสัมพันธ์ : วารสารวิชาการ
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
เปิดรับบทความเข้าร่วมพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์(มกราคม - เมษายน 2566)https://me-qr.com/ds3LBST