รายละเอียดข่าว

หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมฯ ปี 2566
ประเภทประชาสัมพันธ์ : อบรม / สัมมนา
แหล่งข้อมูล : ภายนอกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว : 
หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมฯ ปี 2566http://www.rpa.or.th/1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ
วันที่ 22-23-24 มีนาคม 2566 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD)
วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ
วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย
วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ทุกหลักสูตรอบรมในระบบ ON – LINEท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Web Site นี้ได้เลย