ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

รายละเอียด
    
Card image

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

เรื่อง “นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

รายละเอียด
    
Card image

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ส่งบทความวิจัย

รายละเอียด
    
Card image

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ CDD2023 & WKC2023 ณ จังหวัดภูเก็ต

CDD2023 & WKC2023 Conference Information

รายละเอียด
    
Card image

ชอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM"

การลงทะเบียนการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM

รายละเอียด
    
Card image

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมของสมาคมฯ ปี 2566

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์ของเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพือจัดทำรายงานการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2565

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน(Fundamental Fund)

เพื่อจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายละเอียด
    
Card image

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

รายละเอียด
    
Card image

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
    
Card image

เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคฏนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคฏนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียด
    
Card image

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

ส่งบทความ

รายละเอียด
    
Card image

ขอประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารเกษตรรำไพ

ฉบับปฐมฤกษ์

รายละเอียด
    

 สรุปข้อมูลผลงานทั้งหมด

 สรุปข้อมูลแบบกว้าง

  จำนวนผลงานทั้งหมด

 • ปีนี้ 0 ผลงาน

 • ทั้งหมด 190 ผลงาน

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • วันนี้ 21 ครั้ง / 21 คน

 • เดือนนี้ 175 ครั้ง / 136 คน

 • ปีนี้ 10761 ครั้ง / 3349 คน

  จำนวนเข้าชมสื่อ

 • ดาวน์โหลดเอกสาร 491 ครั้ง

 • รูปภาพ 123 ครั้ง

 • สื่อมัลติมีเดีย 2624 ครั้ง