วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://sci.dru.ac.th/journal/
วารสารล่าสุด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
25/7/2565