สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทดลองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้โครงงานวิทย์คิดสนุก ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมทดลองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้โครงงานวิทย์คิดสนุก ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย...

read more

กิจกรรมทดลองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมออกบูทจัดกิจกรรมทดลองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการอาหาร ภายใต้โครงงานวิทย์คิดสนุก ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งแนะนำเทคนิคการทำผลงานวิชาการ ทั้งงานวิจัยและการเขียนตำรา/หนังสือ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

read more

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสิริรัตนาธรณ์ ร่วมทดลองฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยอาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต เปิดบ้านสาขาต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสิริรัตนาธรณ์...

read more

แสดงความยินดีกับคุณแม่สมใจ ผูกเกษร ในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอแสดงความยินดีกับคุณสมใจ ผูกเกษร คุณแม่ของนางสาวจิราภรณ์ ผูกเกษร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรติ "แม่ดีเด่น" ประจำปีพุทธศักราช...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดบริการวิชาการแก่สังคม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ/วิชาชีพ...

read more

โครงการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อน ถ้ำมังกรทอง จังหวัดกาญจนบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมแนวทางการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน ให้แก่ชุมชนประสานมิตร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยนำสมาชิกชุมชนไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อน ถ้ำมังกรทอง ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี...

read more

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์...

read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด...

read more

รูปภาพกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่อยู่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-8901801 ต่อ 1111

อีเมล์ : food.dru@gmail.com