สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการผลิตอาหาร และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จังหวัดกรุงเทพฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล จังหวัดกรุงเทพฯ  ...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ

อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดอินทาราม เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี วิเชียรโหตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดอินทาราม เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ เขตบางแค...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เขตธนบุรี...

read more

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดอินทาราม เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนมัธยมวัดอินทาราม เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2...

read more

รูปภาพกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่อยู่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-8901801 ต่อ 1111

อีเมล์ : food.dru@gmail.com